ברוך הבא לאתר waterland.co.il  (להלן, יחד עם תחומי המשנה שלו, תוכנו, סימניו ושירותיו, “האתר“). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הבאים לפני השימוש באתר זה כדי שתהיה מודע לזכויות והחובות המשפטיות בינך ובין ווטרלנד – פארק המים אילת בע”מ חברה רשומה שמספרה 515420057 ו/או ווטרלנד ניהול, שותפות רשומה שמספרה 540321353, בעליהן וחברות הקשורות אליהן (להלן יחד: “החברה”, “השותפות” “הנהלת הפארק”, “אנו”, “שלנו” או “אותנו”). בכניסתך לאתר או שימוש בו, אתה מאשר ומסכים במפורש כי אתה מתקשר אתנו בהסכם משפטי, שהבנת ושאתה מסכים לעמוד בתנאי שימוש אלה, ומחויב לעמוד בהם על-פי חוק, יחד עם מדיניות הפרטיות (“התנאים“) ביחס אלייך ו/או ילדיך ו/או שאר המבקרים בפארק אשר הינם תחת אחריותך. הנך מוותר בזאת על כל זכויותיך לדרוש חתימה מקורית (לא אלקטרונית) בקשר לתנאים אלו. אם אינך מסכים להיות מחויב לתנאים אלה, אנא אל תיכנס או השתמש באתר. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות אך מיועדים לשני המינים. 

 1. רקעהאתר נועד לצורך מתן מידע כללי ביחס למגוון הפעילויות השונות שיתקיימו בפארק המים “ווטרלנד” שבעיר אילת (“פארק המים” או “הפארק“), לרבות שעות הפעילות של הפארק ו/או של העסקים שיפעלו בו, השירותים והמתקנים הכלולים בו, ההופעות והאירועים המתקיימים במתחם הפארק, שירותי ההסעות לפארק ובחזרה ממנו וכן אפשרות להזמנת ו/או רכישת כרטיסים מראש לכניסה לפארק המים ו/או לפעילויות ו/או לאטרקציות חיצוניות שבבעלות ותפעול של צדדים שלישיים.
 1. שינויאנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום התנאים המתוקנים באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר מכן פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.
 1. יכולת לקבל את התנאיםהאתר מיועד רק לאנשים מגיל 13 ומעלה. אם אתה מתחת לגיל 13 אנא אל תבקר או תשתמש באתר. אם אתה בין הגילאים 13 עד 18, עליך לעיין בתנאים אלה יחד עם ההורה או האפוטרופוס שלך לפני שאתה מבקר או משתמש באתר, ולהסכים להם. למען הסר ספק, הסכמתך לתנאים אלה תחול בהתאמה עבור ילדיך ו/או כל מבקר אחר בפארק עבורו אתה רוכש כרטיס כניסה לפארק באתר.
 1. גישה לאתרבכל זמן שתנאים אלה תקפים, אנו מעניקים לך בזאת הרשאה לבקר ולהשתמש באתר בתנאי שאתה מציית לתנאים אלה ולדינים הרלוונטיים.
 1. הגבלותהפעולות הבאות הינן אסורות בהחלט: (א) העתקה, הפצה או שינוי חלק כלשהו באתר ללא הסכמתנו מראש ובכתב; (ב) להשתמש, לשנות, ליצור יצירות נגזרות של, להעביר (על ידי מכירה, מכירה חוזרת, מתן רישיון, מתן רישיון משנה, הורדה או אחרת), להעתיק, להפיץ, להציג או לחשוף תוכן (כהגדרתו להלן), למעט באישורנו המפורש; (ג) לשבש שרתים או רשתות המחוברים לאתר; (ד) להשתמש במערכת אוטומטית (לרבות “רובוטים” ו”עכבישים”) כדי לגשת לאתר; ו/או (ה) לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של כל תוכן כלשהו או שמשיתות מגבלות על השימוש באתר.
 1. רכישת כרטיסי כניסה לפארק ולאירועים.
 1. 6 ניתן לבצע באתר רכישה של כרטיסי כניסה לפארק המים (“כרטיס כניסה“), רכישת כרטיסים לאירועים ולהופעות אשר יתקיימו בשטח פארק המים ורכישות נוספות אחרות של שירותים ומוצרים שונים, לרבות של גורמים ומפעילים חיצוניים, אשר יוצעו מעת לעת באתר. 
 1. 6 על מנת לרכוש כרטיסי כניסה באתר, יידרש המשתמש להזין פרטים מלאים ומדויקים שלו ו/או של כל ייתר המבקרים, אשר החברה תאסוף בהתאם למדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת https://waterland.co.il/privacy/ של החברה. מובהר, כי הנהלת הפארק ו/או מי שיוסמך על-ידה יהיו רשאים למנוע כניסה לפארק של מבקרים ו/או לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים כנגד משתמשים אשר ימסרו ביודעין פרטים שגויים בעת רכישת כרטיסי הכניסה כאמור. חובה לרכוש כרטיס כניסה החל מגיל שנתיים.
 1. 6 על אף האמור בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלו, אפשרות רכישת כרטיסים שונים באמצעות האתר אפשרית אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנה.
 1. 6 מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ (בשיעור אפס (0)) בהתאם לשיעורו כדין באילת במועד אישור רכישת הכרטיסים על ידי המשתמש.
 1. 6 הנהלת הפארק רשאית לשנות את מחירם של השירותים והמוצרים המוצעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על הזמנה שבוצעה ושולמה טרם שינוי המחיר כאמור.
 1. 6 כרטיסי כניסה לפארק המים שירכשו או שימומשו באתר כוללים כניסה לפארק המים בלבד, ואינם כוללים רכיבי רכישה נוספים בכפוף לזמינותם מעת-לעת באתר, כגון: הסעות הלוך וחזור אל ומהפארק, מזון ושתייה במתחם, מזכרות, פרטי ציוד שונים, אטרקציות נוספות ועוד.
 1. 6 במסגרת רכישת כרטיסי כניסה באתר תתאפשר בנוסף הטענת כסף לצמיד החכם (כהגדרתו בסעיף ‏7.11 להלן) לצורך ביצוע רכישות במתקני הפארק השונים המפורטים באתר במהלך השהות בפארק. 
 1. 6 מובהר כי במועדים מסוימים במהלך השנה, כפי שיפורסמו מעת-לעת באתר, כרטיסי הכניסה הזמינים לרכישה באתר יחולקו לשני סוגים
 1. 6.8 כרטיס כניסה ושהייה בשעות היום (“פארק יום“) – במסגרת טווח שעות היום כפי שיופיע באתר.
 1. 6.8 כרטיס כניסה ושהייה בשעות הלילה (“פארק לילה“) – במסגרת טווח שעות הלילה כפי שיופיע באתר.
 1. 6מובהר, כי הכניסה והשהייה במתחם הפארק במועדים בהם פועל הפארק במסגרת פארק יום ופארק לילה תתאפשר רק בטווח השעות הרלוונטי עבור כל אחת מהפעילויות, וכי הכניסה לפארק במסגרת פארק יום ו/או פארק לילה מחייבת רכישת כרטיס כניסה נפרד עבור כל סוג פעילות.
 1. 6 מובהר בנוסף, כי כרטיסי הכניסה לפארק המים ניתנים למימוש בתאריך ו/או במסגרת פארק יום ו/או פארק לילה בכרטיסים נפרדים בלבד, כפי שנרכשו מראש בעת ביצוע ההזמנה באתר. שימוש בכרטיס כניסה בתאריך ו/או בשעות השונים מהמועד כפי שהוזמן, כפוף לאישורה המקדים של הנהלת הפארק, אשר יינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לזמינות, ככל שקיימת, בתאריך ו/או בשעות החלופיים המבוקשים. 
 1. 6 הנהלת הפארק עשויה להציע מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, חבילות משולבות הכוללות כניסה לפארק המים ולאטרקציות ו/או לשירותים נוספים המסופקים על ידי מפעילים צד ג’ (“שירותי צד ג’“). הנהלת הפארק לא תישא בשום אחריות בקשר למוצרים והשירותים הנמכרים במסגרת שירותי צד ג’ והמפעילים שלהן לבדם יישאו בכל אחריות ו/או מחויבות בקשר לפעילותן.
 1. 6 השלמת עסקה המבוצעת באמצעות האתר כפופה לקליטת ההזמנה, אישור ההזמנה על ידי הנהלת הפארק או בית עסק או נותן השירותים הרלוונטי (לפי העניין), בין היתר, באמצעות שליחת מסרון (SMS) ו/או דואר אלקטרוני (אימייל) בעניין, ואישור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
 1. 6 התשלום בגין השירותים והמוצרים יבוצע באמצעות אמצעי התשלום שיפורטו באתר מעת לעת. הנהלת הפארק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי אמצעי התשלום אותם תכבד.
  חשבונית מס / קבלה תשלח למשתמש באופן ממוחשב, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח בעת רכישת הכרטיסים באתר.
 1. 6 מועדוני צרכנות ומועדוני חברים שונים, אשר אושרו מראש על-ידי הנהלת הפארק (“מועדונים“), עשויים להציע הטבות ו/או קופונים ו/או שוברים המאפשרים הזמנת כרטיסי כניסה לפארק המים באמצעות האתר (“שוברי מועדונים“). מובהר, כי מימוש שוברי מועדונים הינו כפוף, בין היתר, לתנאי המימוש של המועדונים.
 1. 6 לאחר סיום תהליך ההזמנה, ישלח למשתמש ברקוד בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון (SMS) אשר נמסר על ידי המשתמש. ברקוד זה יהווה אישור לביצוע העסקה וישמש את מבקר פארק המים ככרטיס כניסה לפארק.
 1. 6 הנהלת הפארק ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
 1. ביקור ושימוש במתקני הפארק.
 1. 7 ביקור בפארק המים יתאפשר בשעות הפעילות של פארק המים, כפי שאלו יעודכנו מעת לעת באתר. הנהלת הפארק עשויה לשנות את שעות הפעילות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. 7 מובהר כי כמות המבקרים בפארק המים ו/או במתקני הפארק השונים תקבע ותתאפשר בכפוף להוראות החוק והתקנות החלים ו/או להנחיות משטרת ישראל ו/או לנהלי העבודה של החברה.
 1. 7 הכניסה לחלק ממתחמי פארק המים עשויה להיות מוגבלת. כך למשל, כניסה למתחם פאב “הביץ’ בר” שבפארק המים (“הבר“) תוגבל מעת-לעת ולפי החלטת הפארק רק לבגירים מעל גיל 18. בנוסף, השימוש במתקנים מסוימים עשוי להיות מוגבל למבקרים בגיל או גובה מסוים. לתשומת לבכם כי יתכנו זמנים בהם תוגבל או תיאסר הגישה לחלק ממתחמי הפארק לרבות, אך לא רק, בשעה שייערכו בהם אירועים פרטיים. 
 2. 7 מתקני הפארק לרבות המגלשות ובריכת הגלים יסגרו לפעילות חצי שעה לפני שעת סגירת הפארק.
 1. 7 חל איסור מוחלט על הכנסה, שימוש ו/או עיסוק כמפורט להלן במתחם פארק המים
 1. 7.5 הכנסת מוצרי אלכוהול, בקבוקים וכלי זכוכית, גרעינים ופיצוחים שונים.
 1. 7.5 שתייה של מוצרי אלכוהול ו/או עישון מכל סוג (למעט בשטח הבר).
 1. 7.5 הדלקת אש.
 1. 7.5 עריכת משחקים אסורים, הגרלות והימורים (כהגדרתם בחוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ”ד-1964).
 1. 7.5 הכנסת בעלי חיים, כלי אוכל ובקבוקים מזכוכית ומתכת, מנגלים ונרגילות (לרבות כלי עישון אחרים), בידוריות ו/או רמקולים.
 1. 7.5 הכנסת כלי נשק מכל סוג שהוא, לרבות מכלי גז למיניהם, שוקרים חשמליים, סכינים, אגרופנים וכיו”ב. 
 1. 7 יש להישמע בכל עת להוראות הנהלת וצוות הפארק ולפעול בהתאם להנחיותיהם. 
 1. 7 בכל מצב בו קיימת הפרעה לסדר הציבורי או בכל מקרה של חשש למצב שאינו בטוח עבור מבקרי ו/או עובדי ו/או ספקי הפארק, הנהלת הפארק תהיה רשאית לפנות ולסגור מיד את הפארק ולסרב לאפשר כניסה למבקרים וכן להורות על הרחקתו של מבקר מהמתחם. סגירת הפארק או הרחקה מהפארק בנסיבות כאמור לא תזכה את המבקרים בהחזר (חלקי) או בפיצוי.
 1. 7 בעת הכניסה למתחם הפארק, יישלח למבקר מסרון (SMS) עם קישור לאתר ייעודי המופעל על-ידי החברה (“פורטל אורח“). במסגרת השימוש בפורטל האורח, יוכל המבקר להיכנס לחשבון משתמש ייעודי אליו ייטענו פרטי המבקר כפי שמסר בעת רכישת כרטיס הכניסה באתר (“החשבון“).
 1. 7 במסגרת השימוש בחשבון, יוכל המבקר לבצע פעולות שונות, כפי שיהיו זמינות מעת-לעת בפורטל האורח, וביניהן: לצפות ברכישות כרטיסי כניסה שביצע באמצעות האתר; להטעין כסף לצמיד החכם לצורך ביצוע רכישות בנקודות המכירה השונות בפארק במהלך השהות בפארק; ככל ובוצעה הטענת כסף כאמור – לצפות ברכישות האחרונות שביצע בפארק וביתרת הכסף למימוש; וככל ונותר כסף למימוש – לזכות את כרטיס האשראי שלו עמו ביצע הרכישה ו/או לשמור אותו לצורך ביצוע רכישות במהלך הביקורים הבאים של המבקר בפארק.
 1. 7 מובהר, כי החשבון, לרבות כל הפעולות הזמינות לביצוע באמצעותו, יהיו זמינים למבקר במשך שנה מיום פתיחת החשבון. 
 1. 7 מובהר, כי המבקר הינו האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבון. על המבקר להודיע להנהלת הפארק באופן מידי על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבון. בין המשתמש לבין הנהלת הפארק, המשתמש הינו האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בקשר לחשבון.
 1. 7 השימוש במתקני פארק המים השונים מתבצע באמצעות צמיד חכם מבוסס RFID אשר יימסר למבקר הפארק בכפוף לרכישת כרטיס הכניסה לפארק ואליו ייטענו פרטי המבקר, סוג הכרטיס והשירותים אשר רכש (“הצמיד החכם“). לא תתאפשר כניסה ואף לא שימוש במתקני הפארק ללא ענידת הצמיד החכם
 1. 7 למבקר תהיה אפשרות לטעון כסף לצמיד החכם ולבצע רכישות במהלך שהותו בפארק המים. המבקר יוכל “לפרוק” את יתרת הכסף שתישאר טעונה בצמיד, חזרה לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצע טעינת הצמיד.
 1. 7 יודגש כי בכרטיסי אשראי מסוג דירקט, דביט, אמריקן אקספרס ודיינרס, לא תתאפשר “פריקה” של יתרת כסף שנטען והנכם מתבקשים שלא לטעון יותר מהדרוש לכם לרכישות בפארק.

7.15 בסיום הביקור בפארק חובה להחזיר את הצמיד החכם כשהוא תקין ובאותו מצב בו נמסר למבקר. במקרה של אובדן ו/או אי החזרת הצמיד החכם בעת עזיבת הפארק

בסיום הביקור, מבקר הפארק יחויב בסך של 20 ₪ בעבור הצמיד החכם.

7.16 יודגש כי קיימות מגבלות גובה וכללי התנהגות ייחודיים במגלשות השונות. ניתן לקרוא פירוט האמור בעמוד “מתקני הפארק” תחת תיאור כל אחת מהמגלשות.

 1. מועדון הלקוחות של ווטרלנד.

על משתמש המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה (“מועדון ווטרלנד“) יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתנאים אלו, ההוראות המנויות בסעיף זה להלן.

 1. 8 בעת רכישת כרטיסי הכניסה לפארק באתר כאמור, ניתן לבצע רישום ורכישת חברות שנתית למועדון ווטרלנד.
 2. 8 חברי מועדון ווטרלנד זכאים למגוון הטבות שיכללו לסירוגין, הנחה ברכישת כרטיסי כניסה לפארק המים, הנחה ברכישת כרטיסים להופעות ופסטיבלים המתקיימים בפארק המים, הנחה בחלק ממתחמי המזון שבפארק המים (כפי וככל שיפורסמו על-ידי החברה מעת לעת), הנחה ברכישת מזכרות ומתנות בחנויות פארק המים ו/או הטבות אחרות נוספות כפי וככל שיפורסמו על-ידי החברה מעת לעת.
 3. 8 ההצטרפות למועדון ווטרלנד כרוכה בתשלום. 
 4. 8 תוקף החברות במועדון ווטרלנד הינו לשנה.
 5. 8 על מנת להירשם ולהצטרף למועדון ווטרלנד, על המשתמש להזין פרטים מלאים ומדויקים שלו ו/או של שאר המבקרים שתחת אחריותו, אשר החברה תאסוף בהתאם למדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת https://waterland.co.il/privacy/ של החברה.
 6. 8 הנהלת הפארק שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הרשמתו של משתמש ו/או מי מטעמו למועדון ווטרלנד ו/או להורות על ביטול חברותו של חבר במועדון ווטלרנד, על-פי שיקול דעתה, במקרים בהם המשתמש ו/או חבר מועדון ווטרלנד, לפי העניין, הפר איזה מהוראות תנאים אלו ו/או מסר ביודעין פרטים שגויים בעת ההרשמה למועדון ווטרלנד.
 7. 8 מובהר, כי החברות במועדון ווטרלנד, לרבות כל זכות ו/או הטבה מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש על-ידי אחר.
 8. 8 באפשרות החברה לפרסם גם הטבות אשר מימושן יוגבל בזמן, כפי שייקבע על-ידי החברה על-פי שיקול דעתה. מובהר, כי רק חברי מועדון ווטרלנד שיפנו על-מנת לממש הטבות אלו במהלך מועדי תוקפן יוכלו לממשן.
 9. 8 מובהר, כי הזכות למימוש הטבות מועדון ווטלרנד מותנית בחברות ברת תוקף. משכך, חברי מועדון ווטרלנד אשר חברותם פגה ו/או בוטלה לא יהיו זכאים לממש הטבות כאמור.
 10. 8 מובהר כי ההטבות להן יהיו זכאים חברי מועדון ווטרלנד, עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי החברה ובהתאם לדין. 
 1. מדיניות ביטולים. 
 1. 9 הנהלת הפארק פועלת בהתאם להוראות החוקיות החלות עליה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (“חוק הגנת הצרכן“). במקרה של התנגשות בין ההוראות החוקיות (לרבות חוק הגנת הצרכן) לתנאי מדיניות הביטולים שלהלן, יגברו הוראות החוק הרלוונטיות. 
 1. 9 אתה רשאי לבטל כרטיס כניסה שרכשת דרך האתר עד שבעה (7) ימי עסקים לפני המועד הייעודי לביקור בפארק המים.

 

 1. 9 אתה רשאי לבטל עסקה בקשר למוצר ו/או לחברות במועדון ווטרלנד שרכשת דרך האתר בתוך ארבעה עשר (14) יום, מהמאוחר מתאריך הספקת המוצר או קבלת הודעת דוא”ל / מסרון (SMS) על אישור ההזמנה, ובלבד שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא נזק. לא יתקבלו בקשות לביטול והחזרה לאחר תקופה של ארבעה עשר (14) יום (או ארבעה (4) חודשים, לפי העניין, בהתאם לסעיף ‏9.4). 
 1. 9 אם אתה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, והעסקה הייתה כרוכה בשיחה עם נציג של הנהלת הפארק (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), תוכל להגיש בקשה לביטול עסקה והחזרת המוצר בתוך ארבעה (4) חודשים מתאריך קבלת המוצר או קבלת הודעת דוא”ל על אישור ההזמנה, המאוחר מהם.
 1. 9 במקרה של רכישת כרטיס כניסה לפארק המים יחד עם אטרקציות צד ג’, לא יתאפשר ביטול חלקי של העסקה (רק ביחס לחלק מהפעילויות שנרכשו), אלא יתאפשר ביטול של כל העסקה בלבד.
 1. 9 בנוסף, הנך רשאי לבטל עסקה, במסגרת הזמנים שבסעיפים ‏9.2 עד ‏9.4, בשל פער בין ההזמנה לפרטים שנמסרו לך באתר או בהודעת האישור בדוא”ל או בשל הפרה אחרת מצדה של הנהלת הפארק. 
 1. 9 במקרה של ביטול העסקה שלא בשל הסיבות המפורטות בסעיף ‏9.6 לעיל – הרכישה תבוטל, והתשלום ששילמת בפועל יוחזר לך בתוך 14 יום מתאריך קבלת הודעת הביטול, אולם הנהלת הפארק תהיה רשאית להפחית מההחזר דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה שבוטלה או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם.
 1. 9 הנהלת הפארק תהיה רשאית לבטל עסקה, לבטל הזמנה שנרכשה ו/או לסגור את הפארק למבקרים מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק כתוצאה מ: (1) אירוע שאינו בשליטתה (כגון שריפה, תאונות, מחלות, מגיפה, שביתות, פרעות, מלחמה, הוראות רשות מוסמכת או רעידת אדמה ו/או תנאי מזג אוויר קיצוניים) ואשר על פי שיקול דעתה של הנהלת הפארק, אינו מאפשר את הפעלת הפארק; ו- (2) אירוע יזום שיתקיים בפארק. במקרה של ביטול עסקה ו/או הזמנה ו/או סגירת הפארק על-ידי החברה כאמור, הודעה בעניין תשלח לך באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות שמסרת בעת רכישת כרטיסי הכניסה ו/או ביצוע ההזמנה, והתשלום ששילמת בפועל יוחזר לך.
 1. 9 מובהר, כי ביטול כרטיס קוד קופון / הטבה שנרכשו באמצעות שוברי מועדונים ייעשה דרך המועדונים בלבד ו/או בכפוף למדיניות הביטולים של המועדונים. 
 1. מתקני ושירותי צדדים שלישיים בפארק המים.
 1. 10 בפארק המים פועלים צדדים שלישיים אשר מתפעלים את מתחמי המזון, החנויות, האירועים, המסעדות, הפאב ומתקנים ו/או שירותים אחרים נוספים (“המתפעלים“). הנהלת הפארק לא תישא בשום אחריות בקשר למוצרים והשירותים הנמכרים על ידם והמתפעלים לבדם יישאו בכל אחריות ו/או מחויבות בקשר לפעילותם בפארק. 
 1. שמירת חפצים בפארק המים תוצע למבקרים בתשלום שמירת חפצים בלוקרים אשר יופעלו באמצעות הצמיד החכם או באמצעות כרטיסי אשראי. הנהלת הפארק אינה אחראית מכל סיבה שהיא על גניבת/אובדן ציוד אישי במהלך הביקור בפארק, לרבות בעת שיאוחסן בלוקרים.
 1. זכויות קניין רוחני.
  1. 12 תוכן וסימונים (א) התוכן באתר, לרבות הטקסט, המסמכים, המאמרים, העלונים, התיאורים, המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים, התכונות האינטראקטיביות והשירותים (להלן ביחד, “התוכן“), ו- (ב) סימני המסחר, סימני השירות והלוגו הכלולים בהם (“סימנים“), הם נחלתם של הנהלת הפארק ו/או נותני הרישיון שלה ועשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים תקפות או אמנות וחוקים אחרים העוסקים בקניין רוחני. “הלוגו של הפארק וסימנים אחרים הם סימנים של הנהלת הפארק או שלוחותיה. כל שאר סימני המסחר, סימני השירות והלוגו המשמשים באתר הם סימני המסחר, סימני השירות או הלוגו של בעליהם בהתאמה. אנו שומרים את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש לאתר ולתוכן.
 1. 12 שימוש בתוכןהתוכן באתר מסופק לידיעתך ולשימושך האישי בלבד ואין לעשות בו שימוש, שינוי, העתקה, הפצה, שידור, הצגה, מכירה, רישוי, דה-קומפילציה או ניצול אחר לכל מטרה אחרת שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. אם אתה מוריד או מדפיס עותק של התוכן, עליך לשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בו. 
 1. דיוק המידעאנו מנסים להיות מדויקים ככל האפשר. יחד עם זאת, אנו לא יכולים ולא מצהירים כי התוכן הזמין באתר מדויק, מלא, אמין, עדכני או נטול שגיאות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע בכל עת שינויים ועדכונים בתוכן או בכל חלק ממנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מבלי למסור כל הודעה לפני או לאחר ביצוע שינויים כאלה בתוכן. השימוש שלך בתוכן, או בכל חלק ממנו, נעשה אך ורק על אחריותך בלבד.
 1. קישורים.
  1. 14 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד ג’, ועשוי לאפשר לאתרי צד ג’ לפרסם תוכן באתר, שאינם בבעלות או בשליטת הנהלת הפארק. אין לנו קשר, אין לנו שום שליטה, ואנחנו לא לוקחים אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנהלים של אתרי צד ג’ כלשהם. אתה: (א) אחראי באופן בלעדי בכל הנוגע לשימושך באתרי צד ג’ ולכל תוכן שתשלח או תפרסם באתר צד ג’; ו- (ב) פוטר במפורש את הנהלת הפארק מכל אחריות הנובעת משימושך באתר צד ג’ כלשהו. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר של צד שלישי בו תבחר לבקר.
 1. 14 הנהלת הפארק מאפשרת לך ליצור קישור לאתר ובלבד ש: (א) אתה מקשר אך לא משכפל שום דף באתר זה; (ב) טקסט ההיפר-קישור יתאר במדויק את התוכן כפי שהוא מופיע באתר; (ג) לא תציג בצורה מוטעית את הקשר שלך עם הנהלת הפארק או תציג מידע כוזב אודות הנהלת הפארק, ולא תרמוז בשום דרך שאנחנו תומכים בשירותים או מוצרים כלשהם, אלא אם כן נתנו לך את הסכמתנו המפורשת מראש; (ד) לא תקשר מאתר אחר האוסר קישור לצדדים שלישיים ו/או אתר אשר מכיל תוכן שהינו (1) פוגעני או שנוי במחלוקת (לפי שיקול דעתנו), או (2) מפר זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות או זכויות אחרות של אדם או ישות כלשהם.
 1. 14 ההסתמכות על או אינטראקציה עם בעל אתר צד ג’ כלשהו, הם תחת אחריותך הבלעדית. אם יש לך סכסוך עם בעלי אתרים צד ג’ בקשר לאתר, אתה מצהיר כי הנהלת הפארק אינה אחראית לתביעות או לנזקים כלשהם הנובעים ו/או שינבעו מהמחלוקת או הקשורים אליה.
 1. פרטיותאנו נשתמש במידע אישי שאנו נאסוף או נשיג בקשר לאתר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו הזמינה בכתובת https://waterland.co.il/privacy/. אתה מסכים כי אנו נשתמש במידע אישי הנוגע אלייך ו/או לשאר המבקרים בפארק שתחת אחריותך בהתאם למדיניות הפרטיות, וכי הנך רשאי ומוסמך למסור הסכמה זו בשמם.
 1. מצלמות אבטחה בפארק על מנת לשמור על בטיחות המבקרים בפארק, ברחבי פארק המים מוצבות מצלמות אבטחה אשר מצלמות במעגל סגור 24/7 את כל מתחם הפארק. מידע נוסף לגבי מצלמות האבטחה והשימוש בהם ניתן למצוא במדיניות הפרטיות.
 1. היעדר מצגים.
 1. 17 סעיף זה חל בין אם השירותים הניתנים במסגרת האתר הם בתשלום ובין אם לאו. החוק החל עשוי שלא לאפשר החרגה של מצגים מסוימים, ובהתאם לכך החרגות מסוימות מן המנויות להלן עשויות שלא לחול. 
 1. 17 האתר מסופק “כמות שהוא”, וללא מצגים מסוג כלשהו, ​​במפורש או מכללא לרבות מצגים הנוגעים לסחירות, בעלות, כשירות למטרה מסוימת, היעדר הפרת זכויות צד שלישי, ואלה הנובעים לפי חוק או הרגל סחר. הנהלת הפארק אינה מתחייבת שהאתר יהיה ללא תקלות, פרצות אבטחה או התקפות וירוסים. האתר עשוי להיות לעיתים מזומנות בלתי זמין  לצורך תחזוקה שוטפת, שדרוג או מסיבות אחרות. אתה מסכים לכך שהנהלת הפארק לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי גורם שלישי כלשהו לכל תוצאה העלולה להיגרם עקב בעיות טכניות של האינטרנט, חיבורים איטיים, עומס תעבורה או עומס יתר של השרתים שלנו או גורמים אחרים. אנו לא מציגים, מפרסמים או מתחייבים לתוכן, מוצר או שירות כלשהו שמוגדרים או מפורסמים באתר על ידי צד שלישי.
 1. 17 למעט כפי שמצוין במפורש במדיניות הפרטיות שלנו, הנהלת הפארק אינה מציגה מצג, מפורש או מכללא, באשר לאבטחת התוכן או בנוגע פעילויות שלך באתר. 
 1. הגבלת אחריות.
 1. 18 בכפוף לחוק החל, הנהלת הפארק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או מקרי מכל סוג שהוא, או לאובדן נתונים, הכנסות או רווחים הנובעים משימושך באתר או בחוסר היכולת להשתמש בו, אפילו אם הנהלת הפארק מודעת לאפשרות של נזקים אלו או אובדן זה. 
 1. 18 בכפוף לדין החל, הנהלת הפארק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או מקרי מכל סוג שהוא אשר נגרם למבקר בפארק אלא אם נזק כאמור נגרם כתוצאה ישירה ממעשה בזדון או רשלנות חמורה של הנהלת הפארק או מי מטעמה. 
 1. המחאהתנאים אלה, וכל הזכויות והרישיונות הניתנים להלן, אינם ניתנים להעברה או להמחאה על ידך, אך הנהלת הפארק רשאית להמחותם ללא הגבלה או הודעה מוקדמת. כל המחאה שתתבצע על-ידך בקשר עם תנאים אלו הינה אסורה ותהיה בטלה ומבוטלת.
 1. החוק החלהנהלת הפארק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות כל היבט באתר ובמתחם הפארק בכל עת. תנאים אלו יפורשו על פי חוקי מדינת ישראל.

לבתי המשפט הנמצאים בתל אביב- יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לתנאים אלו ובלבד שהנהלת הפארק רשאית לבקש סעד מניעה בכל בית משפט בכל סמכות שיפוט מוסמכת כלשהיא.

 1. כללי – תנאים אלו מהווים את כלל ההסכם בינך לבין הנהלת הפארק בקשר לאתר. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיפסל על ידי בית משפט בסמכות שיפוט מוסמכת, ביטולה כאמור לא ישפיע על תוקפן של יתר ההוראות בתנאים אלו, אשר יישארו תקפות במלואן. שום ויתור על תנאי כלשהו בתנאים אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כאמור והימנעותו של צד מטעמי ממימוש זכות כלשהיא על פי תנאים אלו, לא תהווה ויתור על זכותו כאמור. אתה מסכים שכל טענה בקשר לאתר חייבת לעלות על ידך בתוך שנה אחת (1) לאחר קום הטענה.

עודכן לאחרונה: מאי 2023.

הרבה יותר מפארק מים...

אירועים | הפקות ומסיבות | BEACH BAR | VIP

המשקיף אל נוף הים המדהים של אילת, כאן תוכלו להנות במהלך היום ובשעות השקיעה והערב מאוירת בר-מסעדה ומבחר מנות ונשנושים שבאים טוב ליד.

אולם האירועים WATERLAND EVENTS

המשקיף אל נוף הים המדהים של אילת, כאן תוכלו להנות במהלך היום ובשעות השקיעה והערב מאוירת בר-מסעדה ומבחר מנות ונשנושים שבאים טוב ליד.

WATERLAND GARDENS
גן האירועים

המשקיף אל נוף הים המדהים של אילת, כאן תוכלו להנות במהלך היום ובשעות השקיעה והערב מאוירת בר-מסעדה ומבחר מנות ונשנושים שבאים טוב ליד.

Beach Bar

בר מסעדה BEACH BAR

המשקיף אל נוף הים המדהים של אילת, כאן תוכלו להנות במהלך היום ובשעות השקיעה והערב מאוירת בר-מסעדה ומבחר מנות ונשנושים שבאים טוב ליד.

לרכישת כרטיסים
לתושבי אילת
הכניסה מותנית בהצגת
תעודת תושב
Tickets
מימוש
קופון / קוד הטבה
מועדוני לקוחות / צרכנות
coupon